CRIS

Monitorowanie stanu lin wyciągowych - system badania lin CRIS wykorzystujący kamery.

Inspekcja lin wyciągowych podejmowana zazwyczaj w trybie codziennym podlega surowym uregulowaniom w niemal wszystkich kopalniach podziemnych na całym świecie na podstawie odpowiednich przepisów krajowych, względnie wymagań dotyczących inspekcji i konserwacji nakładanych przez lokalne urzędy dozoru.

CRIS stanowi system inspekcji lin wykorzystujący cztery wysokozaawansowane kamery służące do całopowierzchniowej inspecji pełnego obwodu lin wyciągowych. Kamery te są powiązane z oprogramowaniem analizy obrazów celem rozpoznania wątpliwych sekcji liny. Ostateczna ocena wszystkich odstępstw rozpoznanych automatycznie i zaprotokołowanych przez system np. zmian średnicy, zmian skoku skrętu lub widocznych zerwań drutów splotu są podejmowane przez personel fachowy na monitorze.


SŁABOŚCI KONWENCJONALNEGO BADANIA LIN

Konwencjonalne badanie lin wykonywane poprzez ogląd nieuzbrojonym okiem przez pracownika nadzoru wykazuje jaskrawe słabości. Teoretyczna widoczność powierzchni liny dla obserwatora obejmuje ze względu na kąt widzenie wynoszący 180° 50% powierzchni liny. Jednak ze względu na krzywiznę i fizjologiczne właściwości oka realnie pole widzenia obejmuje zaledwie 25% powierzchni liny!

Do tego dochodzą jeszcze trudne warunki pracy dla osoby wykonującej inspekcję, wynikające z niekorzystnych warunków ergonomicznych, obecności wilgoci, pyłu, ruchów powietrza (przeciągi), ciemności i zimna w miejscu dokonywanej inspekcji, a także zagrożenia ze strony ruchomych części konstrukcyjnych. Ponadto od osoby dokonującej inspekcji wymagana jest wysoka i stała koncentracja.

Powtarzalność wyników badania jest niska, redukcja średnicy liny i zmiany długości liny są trudne do rozpoznania. Rodzaj nieciągłości drutów splotu liny, ich liczba, rozkład i czas powstania nie są dokumentowane. Stosunkowo wysoka prędkość lin i liczba lin obniża prawdopodobieństwa rozpoznania nieprawidłowości w przebiegu wzrokowej inspekcji lin.

Należy także uwzględnić obniżone wydobycie wynikające z prędkości liny ok. 0,5 m/s oraz co najmniej 60 minutowy przestój w transporcie urobku w celu wykonania inspekcji liny o długości 1500 m. Codzienna inspekcja liny powoduje zmniejszenie wydajności wydobywczej o ok. 4,2 % (60 min / 24 h).

Zalety systemu CRIS

Dzięki CRIS można całkowicie zniwelować widoczne słabości konwencjonalnej kontroli lin. Oprócz wielu zalet jakościowych wynikających z digitalizacji kontroli lin i oczywistych korzyści dla bezpieczeństwa personelu kontrolującego, CRIS przekonuje również swoimi zaletami finansowymi:

  • System ten umożliwia równoległe testowanie kilku lin bez konieczności przebudowy i zapewnia przedłużoną żywotność lin i wciągnika.
  • Przede wszystkim jednak dzięki systemowi CRIS operator instalacji uzyskuje mniejsze ograniczenie dziennej wydajności transportu dzięki średniemu przyrostowi czasu transportu o 2,2 h dziennie!

DOWNLOAD PRODUCT BROCHURES (English)

CRIS - Camera-supported Rope Inspection System (PDF, high resolution, approx. 19 MB) Click here ...
CRIS - Camera-supported Rope Inspection System (PDF, low resolution, approx. 4 MB) Click here ...
alt text