Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności firmy SIEMAG TECBERG GmbH.

I.   NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem (czyli podmiotem odpowiedzialnym) w rozumieniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych krajowych ustaw o ochronie danych osobowych w krajach członkowskich oraz innych wytycznych w zakresie ochrony danych jest:

SIEMAG TECBERG GmbH
TECBERG park 28
35708 Haiger / Kalteiche
Niemcy
Tel.: +49 2773 9161 0
E-Mail: info@siemag-tecberg.com
Strona internetowa: www.siemag-tecberg.com


II.    IMIĘ, NAZWISKO I ADRES INSPEKTORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ds. ochrony danych osobowych jest:

ds2 Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Herr Sebastian Treptow
Falkenstraße 10
D-33775 Versmold
Tel.: +49 5423 9599320
E-Mail: info@ds-quadrat.de
E-Mail: datenschutz@siemag-tecberg.com


III.    INFORMACJE OGÓLNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników strony internetowej przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz jej treści i oferowanych usług. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej odbywa się wyłącznie pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, gdy nie jest to możliwe z przyczyn obiektywnych, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne na mocy innych obowiązujących przepisów prawa.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane są przetwarzane, przetwarzanie danych osobowych realizowane jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe są przetwarzane. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych niezbędnych do wykonywania czynności i działań przed zawarciem umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega administrator danych, to podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na istotne interesy osoby udostępniającej dane lub innej osoby fizycznej, to podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne ze względów na uzasadniony interes firmy lub innej osoby trzeciej i jeżeli interes, prawa podstawowe i podstawowe prawo do wolności osoby, która dane swoje udostępnia, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
3. USUWANIE DANYCH I CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są usuwane lub blokowane w momencie ustania celu ich przechowywania. Dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas jedynie pod warunkiem udostępnienia takiej możliwości na podstawie unijnych rozporządzeń, ustaw i innych przepisów przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego. Dane osobowe są blokowane lub usuwane również wtedy, gdy upłynie okres przechowywania określony w wyżej wymienionych aktach prawnych, chyba że konieczność dalszego przechowywana danych wynika z zawartej umowy lub wykonania zawartej umowy.

 
IV.  UDOSTĘPNIENIE STRONY INTERNETOWEJ I TWORZENIE PLIKÓW DZIENNIKA

1. OPIS I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

W momencie wejście na naszą stronę internetową system automatycznie zapisuje dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika.

Zapisywane są następujące dane:

    informacje o przeglądarce i jej używanej wersji
    informacje o systemie operacyjnym użytkownika
    informacje o adresie IP użytkownika (w formie zanonimizowanej)
    informacje o dacie i godzinie otwarcia strony
    informacje o stronach internetowych, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej
    informacje o stronach internetowych, które system użytkownika otwarł za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane takie są również zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie są one zapisywane i przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.
 
2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia prawidłowego wyświetlania strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być zapamiętany przez cały czas trwania sesji.

Dane są zapisywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane te są również wykorzystywane do optymalizacji funkcji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane te nie są wykorzystywane do celów marketingowych.
 
4. CZAS PRZECHOWYWANIA

Dane zostaną usunięte w momencie ustania konieczności ich przechowywania i osiągnięcia celu ich przechowywania. W odniesieniu do danych zapisywanych w celu udostępnienia strony internetowej, konieczność ich przechowywania ustaje w momencie zakończenia sesji.

W przypadku danych przechowywanych w plikach dziennika, cel taki ustaje najpóźniej do siedmiu dni po ich utworzeniu. Możliwe jest jednak dłuższe przechowywanie danych. W takim przypadku adres IP użytkownika zostanie usunięty lub zakodowany w taki sposób, aby nie było możliwe ustalenie na jego podstawie danych użytkownika.

Dane przechowywane w plikach dziennika podlegają anonimizacji po upływie siedmiu dni przez dostawcę usługi. Po upływie siedmiu dni z zapisanego adresu IP usuwane są trzy ostatnie cyfry, dzięki czemu identyfikacja osoby użytkownika stanie się niemożliwa. Jedynie dostawcy usług telekomunikacyjnych zgodnie z § 113 b niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej mogą przechowywać:
 

    adres protokołu internetowego przypisany użytkownikowi Internetu,
    unikalny identyfikator łącza internetowego, z którego użytkownik korzysta z Internetu oraz przypisany identyfikator użytkownika,
    datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Internetu pod przydzielonym adresem protokołu internetowego ze wskazaniem odpowiedniej strefy czasowej,

przez okres 10 tygodni.

Przechowywanie danych przez dłuższy okres jest możliwe w celu umożliwienia dochodzenia w przypadkach wykroczeń prawnych i przestępstw.

5. SPRZECIW I WNIOSEK O USUNIĘCIE

Zapisywanie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest konieczne w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

 
V.   ZASTOSOWANIE „CIASTECZEK“ (PLIKÓW COOKIES)

1.    OPIS I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. W momencie otwarcia strony internetowej przez użytkownika, system operacyjny użytkownika zapisuje plik cookie. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w momencie ponownego otwarcia strony internetowej.

2.    PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.    CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Celem technicznym plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą funkcjonować bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest umożliwienie rozpoznania przeglądarki również po zmianie strony.

4.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH, SPRZECIW I WNIOSEK O USUNIĘCIE

Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez komputer do strony internetowej. W związku z tym użytkownik ma pełną kontrolę nad plikami cookie. Może on deaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie w wyniku zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Można je usuwać również automatycznie. W wyniku dezaktywacji pików cookie dla naszej strony internetowej możliwe jest wystąpienie pewnych ograniczeń funkcjonalności strony internetowej.

 
VI.   ŚLEDZENIE PRZEZ MATOMO ANALYTICS

1.   Opis i zakres przetwarzania danych

Ta strona korzysta z oprogramowania open-source do analizy stron internetowych Matomo Analytics. Matomo Analytics używa "ciasteczek", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc stronie internetowej analizować, jak użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są przechowywane wyłącznie na niemieckim serwerze internetowym, który udostępnia tę stronę. Informacje te nie są przekazywane osobom trzecim ani udostępniane osobom trzecim.
W przypadku wywołania poszczególnych stron naszej witryny internetowej zapisywane są następujące dane:
-    Adres IP z wyłączeniem trzech ostatnich cyfr systemu wywołującego użytkownika (anonimowy adres IP).
-    Dostępna strona internetowa
-    Twoje zachowanie na stronach
-    Twoja przybliżona lokalizacja (kraj i miasto)
-    Strona internetowa, z której użytkownik wszedł na stronę wywołaną na naszej stronie (referrer)
-    Podstrony, które są wywoływane z wywoływanej strony
-    Długość pobytu na stronie internetowej
-    Częstotliwość odwiedzin strony internetowej
Oprogramowanie jest ustawione w taki sposób, że adresy IP nie są zapisywane w całości, ale trzy ostatnie cyfry adresu IP są maskowane (np.: 192.168.79.***). W ten sposób firma SIEMAG TECBERG GmbH nie ma już możliwości przyporządkowania skróconego adresu IP do komputera wywołującego lub urządzenia końcowego użytkownika.
 
2.   Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika za pomocą Matomo Analytics (a nie Google Analytics) umożliwia nam analizę zachowań surfingowych użytkowników. Analizując uzyskane dane, jesteśmy w stanie zestawić informacje o wykorzystaniu poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to w ciągłym ulepszaniu własnej strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika.
 
3.   Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO), którą może on w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.
 
4.   Czas przechowywania

Dane przechowywane przez śledzenie zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów wymienionych w punkcie 2. Maksymalny okres przechowywania wynosi dwanaście miesięcy.
 
5.   Odbiorcy i przekazywanie do państwa trzeciego

Dane przetwarzane przez Google Analytics są przetwarzane w państwach trzecich. Google Inc. zapewnia, że spółka macierzysta grupy spółek Google, Google LLC, pozostaje certyfikowana zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności samodzielnie oraz dla swoich spółek zależnych w USA będących w całości jej własnością, a także, że zakres certyfikacji Tarczy Prywatności Google LLC obejmuje dane osobowe klienta.

6. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu

Jeśli chcesz wyłączyć Google Analytics, możesz pobrać i zainstalować dodatek do własnej przeglądarki internetowej. Dodatek do dezaktywacji Google Analytics jest kompatybilny z aktualnymi wersjami Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i Opera. Aby dodatek działał, musi być poprawnie załadowany i wymieniony w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout


VII.   KORZYSTANIE Z GOOGLE MAPS

Strony internetowe grupy SIEMAG TECBERG korzystają z usługi API Google Maps w celu wyświetlania informacji geograficznych. Używanie Google Maps oferowanych przez Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) również wiąże się z zapisywaniem, przetwarzaniem i korzystaniem z danych o sposobie korzystania z funkcji map przez użytkowników stron internetowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google, która jest dostępna pod adresem www.google.com/privacypolicy.html.


VIII.   FORMULARZ KONTAKTOWY I KONTAKT MAILOWY

1.    OPIS I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, z którego można skorzystać w celu nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. W tym celu skorzystać można również z udostępnionego adresu e-mail. Dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną będą również zapisywane.

Dane te nie są jednak przekazywane w żadnej formie osobom trzecim. Dane te wykorzystywane będą wyłącznie w celu przetwarzania komunikacji z osobą udostępniającą dane.
 
2.    PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu drogą elektroniczną jest zawarcie umowy, to dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 
3.    CEL PRZETWARZANIA DANYCH

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pojawia się uzasadniony interes przetwarzania danych w tym celu. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłania wiadomości mają na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
 
4.    CZAS PRZECHOWYWANIA

Dane zostaną usunięte w momencie ustania konieczności ich przechowywania i osiągnięcia celu ich przechowywania. W przypadku danych osobowych wpisywanych w oknach dialogowych formularza kontaktowego oraz danych wysłanych pocztą elektroniczną dane przechowywane są przez cały okres trwania komunikacji z użytkownikiem. Uważa się, że komunikacja z użytkownikiem jest zakończona wtedy, jeśli z okoliczności można wywnioskować, że wyjaśniony został cel nawiązania komunikacji.

Wszelkie dodatkowe dane osobowe rejestrowane podczas wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.
 
5.    SPRZECIW I WNIOSEK O USUNIĘCIE

Użytkownik ma możliwość w każdym momencie odwołania zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik nawiąże kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, to w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku komunikacji nie można kontynuować.

Wszystkie dane osobowe zapisane w celu nawiązywania i utrzymania kontaktu zostaną usunięte.


IX.   PRAWA OSÓB UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE OSOBOWE

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, jest osobą udostępniającą dane w rozumieniu RODO i przysługują jej następujące prawa w stosunku do administratora danych:
 
1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Osoba udostępniająca dane pod warunkiem spełnienia wymogów zgodnie z art. 15 RODO może wymagać od administratora potwierdzenia, czy przetwarza on jej dane osobowe.
 
2. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Zgodnie z postanowieniami art. 16 RODO osoba udostępniająca dane ma prawo do ich sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora, o ile przetwarzane przez niego dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne. Administrator danych musi niezwłocznie dokonać korekty.
 
3. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Osoba udostępniająca może zażądać od administratora danych ograniczenia zakresu przetwarzania danych zgodnie z wymogami art. 16 RODO
 
4. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Osoba udostępniająca może zażądać od administratora danych usunięcia przetwarzanych danych zgodnie z wymogami art. 17 RODO.
 
5. PRAWO DO INFORMACJI

W przypadku skorzystania przez uprawnionego z prawa do sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez administratora, administrator danych jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którzy otrzymali dane osobowe osoby udostępniającej o konieczności usunięcia danych lub o ograniczeniu zakresu ich przetwarzana, chyba że taka informacja jest niemożliwa lub wymaga poniesienia niewspółmiernych nakładów.

Osoba udostępniająca ma prawo do otrzymania od administratora informacji o odbiorcach jego danych osobowych zgodnie z art. 19 RODO.
 
6. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Zgodnie z art. 20 RODO osoba udostępniająca dane ma prawo do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi w ustrukturyzowanym, ogólnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 
7. PRAWO DO SPRZECIWU

Pod warunkiem spełnienia wymagań zgodnie z art. 21 RODO osoba udostępniająca dane ma prawo w każdym momencie do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO z przyczyn wynikających ze szczególnych okoliczności; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
 
8. PRAWO DO ODWOŁANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba udostępniająca dane ma prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność i prawidłowość przetwarzania danych na podstawie zgody do dnia jej wycofania.
 
9. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Poza innymi administracyjnymi i sądowymi środkami prawnymi osobie udostępniającej dane przysługuje prawo do wniesienia skargi w odpowiednim urzędzie nadzorczym, w szczególności w kraju członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub kraju, w którym doszło do przypuszczalnego naruszenia zasad prawnych, w przypadku, gdy osoba udostępniająca dane uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza zasady RODO. Organ nadzorczy, w którym złożono skargę, informuje składającego skargę o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowych środków odwoławczych na mocy art. 78 RODO.

Organem nadrzędnym odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych dla spółki SIEMAG TECBERG GmbH jest:

Inspektor ds. ochrony danych i swobody informacji Kraju Związkowego Hesja
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408 - 0
Telefaks: +49 611 1408 - 611
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

alt text