Application News

Duży projekt w Wielkiej Brytanii

We wrześniu 2018 roku grupa SIEMAG TECBERG otrzymała duże zlecenie od DMC Mining Service LTD z Wielkiej Brytanii. Zlecenie dotyczyło dostawy ośmiu szybowych maszyn wyciągowych i 16 wciągarek pomostów do zastosowań w wielu szybach o głębokości 1 600 m i 370 m w nowej kopalni Woodsmith oraz szybu Lockwood Beck w Parku Narodowym North York Moors w północno-wschodniej Anglii.


Projekt związany z wydobyciem polihalitu w North Yorkshire


Sirius Minerals PLC prowadzi budowę jednego z najgłębszych podziemnych zakładów wydobywczych w Wielkiej Brytanii. Kopalnia Woodsmith leży na objętych ochroną terenach w Parku Narodowym North York Moors nieopodal północno-wschodniego wybrzeża Anglii, ok. 6 km na południe od Whitby. Podziemne złoża potasu i polihalitu znajdują się na głębokości ok. 1500 m i rozciągają się na przestrzeni wielu kilometrów pod dnem Morza Północnego. W ramach eksploatacji złóż należy spełniać restrykcyjne warunki środowiskowe. Kopalnia Woodsmith jest połączona z portem Teesside w Middlesbrough tunelem o długości 38 km przy wykorzystaniu specjalnego systemu transportu materiału. Po zaplanowanym na 2021 rok zakończeniu realizacji całego projektu roczne wydobycie nawozów o nazwie POLY4 ma wynosić 13,4 mln ton. Szyby serwisowe i produkcyjne, a także dwa szyby na tunel pod system transportu materiału są istotnymi obiektami kopalni.


Zlecenie


Grupa SIEMAG TECBERG z siedzibą w Haiger w Niemczech otrzymała we wrześniu 2018 roku dotację z DMC Mining Service LTD (DMC) w Wielkiej Brytanii na cztery dostawy objęte przetargiem. Zlecenie obejmuje wykonanie projektu, produkcję i dostawy ośmiu maszyn wyciągowych i szesnastu wciągarek roboczych podestów ruchomych wraz z urządzeniami, systemem automatyki i techniki napędowej, układami hamowania wykonanymi zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, a także nadrzędnymi układami służącymi do sterowania zainstalowanymi w szybie urządzeniami wyciągowymi.


Wartość dodana dzięki międzynarodowej współpracy i wspólnym badaniom


Grupa SIEMAG TECBERG zdobyła zaufanie zarówno zamawiającego DMC, jak i klienta końcowego Sirius Minerals PLC (Sirius) z Wielkiej Brytanii. Szczególne znaczenie miały tutaj współpraca w strukturach sieciowych, zazębione procesy i technologie produkcyjne w różnych oddziałach, technologie State-of-the-Art, standardy bezpieczeństwa oraz odpowiedni harmonogramom realizacji projektu.

Dostawy były realizowane w głównej mierze z siedziby głównej w Haiger i uzupełniane dostawami i usługami realizowanymi przez spółki-córki WINDER CONTROLS Europe Ltd. z Wielkiej Brytanii i SIEMAG TECBERG Inc. z USA. Niepowtarzalne w skali światowej referencje związane z wyciągami szybowymi, wciągarkami pomostów i układami hamowania, dostarczanymi w szczególności dla różnych zakładów wydobywczych, m.in. eksploatujących złoża polihalitu, a także na projekty związane z budową tuneli, jak np. budową tunelu Gottharda, stanowiły kolejne argumenty przemawiające za decyzją na korzyść koncernu. Zamawiający DMC podjął ostatecznie decyzję o zleceniu realizacji projektu grupie SIEMAG TECBERG. Jako znany na całym świecie doświadczony i niezależny podmiot w zakresie integracji systemów wyciągów szybowych i maszyn do transportu materiałów wielkogabarytowych grupa SIEMAG TECBERG gwarantuje skuteczną realizacją tego ambitnego technicznie i czasowo projektu.


Integracja systemu i kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy


W międzyczasie rozszerzono zakres dostaw o 53 koła linowe i dodatkowe elementy wyposażenia systemów automatyki dla zleceniobiorcy. Pierwsza dostawa obejmująca pięć maszyn wyciągowych, cztery wciągarki pomostów a także 33 koła linowe została zrealizowana w marcu 2019 roku. Kolejne dostawy będą realizowane do końca sierpnia 2019 roku.


Maszyny wyciągowe do szybu produkcyjnego i serwisowego


Ze względu na terminy, prace w szybie produkcyjnym i serwisowym o średnicy ok. 6,75 m i głębokości 1 600 m będą wykonywane równocześnie. Obydwa szyby będą głębione przy pomocy szybowej maszyny wiertniczej SBR (Shaft Boring Roadheader) firmy Herrenknecht AG. Maszyna SBR jest wyposażona w teleskopowy, wyciągany na 1,5 m i obracany w zakresie 360° wysięgnik z organem urabiającym. W trakcie procesu frezowania maszyny SBR nie trzeba przemieszczać na całym przekroju szybu w płaszczyźnie poziomej. Dzięki tej technologii pogłębiania wykonywano dotąd szyby do głębokości 1 000 m. York Potas o głębokości ok. 1 600 m jest zatem projektem pionierskim stawiającym najwyższe wymagania maszynom wyciągowym i maszynom do transportu ładunków wielkogabarytowych.

W zakres dostawy wchodzi łącznie osiem wyciągarek podestowych (wyciągarki SBR). Maszyna wiertnicza SBR może się przemieszczać w szybie dzięki czterem napędzanym synchronicznie wyciągarkom SBR. Każda wyciągarka SBR może być ponadto przemieszczana osobno w celu wyrównania obciążeń bocznych. W celu zmniejszenia maksymalnej nośności eksploatacyjnej na każdą wyciągarkę SBR zamontowano potrójne liny. Wyciągarka SBR o masie ok. 367,5 t jest zawieszona na 12 linach w szybie. Jedna wyciągarka SBR waży za to ok. 67 t umożliwiając maksymalny udźwig lin na poziomie 525 kN. Nawinięty pakiet lin waży dodatkowo ok. 68 ton, a długość lin wynosi 5 000 m.

Powyżej maszyny SBR znajduje się robocza platforma jezdna wykorzystywana do budowy obmurza i do montażu wyposażenia szybu. W tym zakresie zostaną dostarczone po dwie synchronicznie napędzane wyciągarki podestowe, tzw. Utility-Winches. Zostaną one zamontowane bezpośrednio na belkach szybowych nad obydwoma szybami. Do transportu osób w koszach zawieszonych na linach, urobku i materiału zostanie dostarczona kubłowa instalacja transportowa (Sinking Hoist).


Górnicze maszyny wyciągowe do szybów i tuneli w ramach systemu transportu materiałów


Uwzglądniając wymogi ochrony środowiska podziemny system transportu materiału łączy kopalnię Woodsmith bezpośrednio z portem Teesside w Middlesbrough. Do tunelu wjedzie jednocześnie z trzech punktów kilka maszyn wiertniczych (TBM) firmy Herrenknecht AG. Jeden z punktów znajduje się bezpośrednio przy Wiltonportal w pobliżu portu, a dwa pozostałe tworzą tzw. szyby MTS kopalni Woodsmith i Lockwood Beck. Obydwa szyby MTS mają średnicę ok. 8 m i głębokość ok. 370 m.

Dostawca dostarcza wszystkie wyciągi szybowe, wciągarki pomostów i koła linowe, jakie są konieczne do pogłębiania szybów MTS oraz do późniejszej fazy budowy tunelu wraz z transportem urobku i materiału. Wspomniany sprzęt obejmują cztery wyciągarki podestowe, dwie dwubębnowe maszyny wyciągowe, dwie jednolinowe bębnowe maszyny do transportu materiału wielkogabarytowego oraz dwie jednolinowe bębnowe maszyny wyciągowe jako ciągłe wyposażenie pomocnicze. W trakcie fazy pogłębiania szybu MTS będą wykorzystywane równolegle dwie napędzane synchronicznie wciągarki pomostów, dzięki którym będzie można przemieszczać wielopoziomowy szybowy podest roboczy. Dzięki podestowi roboczemu możliwe będzie pogłębianie szybu tradycyjną metodą wiertniczą i strzałową. Jednocześnie będzie budowane obmurze szybu oraz jego stałe wyposażenie. Dwubębnowa maszyna wyciągowa zapewni transport materiału oraz urobku w czasie pogłębiania szybu i rozbudowy tunelu. Dojazd do szybowego podestu roboczego, wzgl. później do podstawy tunelu będzie możliwy dzięki pomocniczej maszynie wyciągowej . Prace w tunelu przy maszynach wiertniczych TBM rozpoczną się po zakończeniu pogłębiania szybu. Montaż końcowy maszyn TBM odbędzie się pod ziemią. Transport segmentów TBM ważących do 67,5 t oraz transport materiału w szybie będzie realizowany w ramach późniejszej rozbudowy tunelu przy pomocy dostarczonych maszyn wyciągowych TBM do transportu materiałów wielkogabarytowych (TBM-Cage Hoists).


Podsumowanie


Realizowany w North Yorkshire projekt wydobycia polihalitu to znacząca inwestycja związana z realizacją wielkiego na europejską skalę projektu w branży górnictwa podziemnego. Ze względów związanych z ochroną środowiska naturalnego projekt wymaga budowy sztolni o długości 37 km umożliwiającej dostęp do znajdujących się pod Parkiem Narodowym największych na świecie złóż polihalitu. Rozpoczęcie wydobycia nawozu POLY4 w kopalni Woodsmith zaplanowano na 2021 rok.

Opisany zakres działań związanych z dostawami maszyn wyciągowych, kół linowych i kompleksowych instalacji elektrycznych oraz układów automatyki w różnych fazach pogłębiania szybu i rozbudowy tunelu jest związany z wysokimi wymaganiami w zakresie dostępności i niezawodności maszyn wyciągowych eksploatowanych w czterech szybach. Aby spełnić wysokie wymagania zostaną zastosowane sprawdzone w praktyce szybowe maszyny wyciągowe i maszyny do transportu ładunków wielkogabarytowych z własnymi układami automatyki grupy SIEMAG TECBERG.

Poprzedni artykuł Więcej artykułów Następny artykuł
alt text